ترتیب پاسخگویی به سوالات در آزمون

ترتیب پاسخگویی به سوالات در آزمون
بهتر است ترتیب سوالات دفترچه را رعایت کنید، ولی اگر فکر می کنید ترتیب دیگری برای شما بهتر است، حداقل آن را در چند آزمون امتحان کنید