آخرین رتبه های قبولی رشته پزشکی دانشگاه سراسری

*در صورتی که از طریق گوشی وارد این صفحه شده اید، برای نمایش کامل جداول، چرخش گوشی را فعال کرده و گوشی را افقی بگیرید.

کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم قبولی پزشکی روزانه کنکور ۹۸ در سهمیۀ منطقۀ ۱

رتبه قبولی زیر گروه ۱دانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمینریاضیزیستفیزیکشیمی
۲۳۶۷دانشگاه علوم پزشکی زاهدان۶۱٫۳۶۷٫۵۸۴۵۰٫۷۰۵۷٫۸۷۶٫۷۷۳٫۴۵۶٫۴
۲۴۳۰دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان۵۳٫۴۴۰۹۴٫۷۷۸٫۷۰۳۰۷۴٫۷۶۲٫۳۶۴٫۷
۲۴۷۳دانشگاه علوم پزشکی گناباد۵۴٫۷۸۴۸۴۴۶٫۷۰۵۰۷۱٫۴۷۱٫۲۵۶٫۲
۲۴۷۶دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس۵۶۶۳٫۶۸۲۶۴٫۵۴۴۳٫۶۶۷۲٫۴۶۸٫۲۵۲٫۸
۲۴۷۹دانشگاه علوم پزشکی یاسوج۵۳٫۴۶۹٫۴۵۸٫۷۸۴۱٫۳-۶۸٫۹۷۶۷۳٫۴۵۴٫۳
۲۴۸۸دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان۵۳٫۴۴۸۸۲٫۷۴۶٫۷۰۴۵٫۶۷۸۶۴٫۵۵۹٫۹
۲۵۳۳دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس۳۸٫۷۷۳٫۴۸۰۶۴٫۵۰۴۲٫۳۸۹٫۴۵۵٫۶۵۰

کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم قبولی پزشکی روزانه کنکور ۹۸ در سهمیۀ منطقۀ ۲

رتبه قبولی زیر گروه ۱دانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمینریاضیزیستفیزیکشیمی
۲۳۱۰دانشگاه علوم پزشکی گناباد۵۷٫۴۸۵٫۴۱۰۰۵۶۰۳۶٫۷۷۸۷۶٫۷۶۲٫۸
۲۳۱۴دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان۴۹٫۴۶۲٫۷۶۶٫۷۶۲٫۷۰۶۴٫۵۷۹٫۴۷۸٫۹۷۵٫۵
۲۳۳۶دانشگاه علوم پزشکی شاهرود۵۳٫۶۶۰۶۴٫۸۵۹٫۲۰۶۶٫۴۷۸٫۲۷۶٫۴۷۷٫۴
۲۳۵۵دانشگاه علوم پزشکی دزفول۸۰۸۵٫۴۸۹٫۴۵۰٫۷۴۴۵٫۶۷۶۶۳٫۴۵۰
۲۳۹۶دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس۵۲۶۰۷۷٫۴۶۹٫۴۲۴۵۷٫۸۸۲۶۸٫۹۷۱٫۵
۲۵۰۷دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس۶۰۷۲۶۴٫۸۴۸۰۴۴٫۳۷۶۶۴٫۴۶۲٫۸
۲۵۸۹دانشگاه علوم پزشکی زاهدان۴۲٫۷۶۰۷۴٫۷۵۰٫۷۱۲۵۴٫۵۸۰٫۷۶۰۸۲٫۴

کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم قبولی پزشکی روزانه کنکور ۹۸ در سهمیۀ منطقۀ ۳

رتبه قبولی زیر گروه ۱دانشگاهفارسیعربیدینیزبانزمینریاضیزیستفیزیکشیمی
۱۱۹۷دانشگاه علوم پزشکی کاشان۵۲۶۲٫۷۹۰٫۷۶۲٫۷۸۵۱٫۲۷۵٫۴۶۶٫۷۷۸٫۵
۱۲۴۴دانشگاه علوم پزشکی دزفول۵۶۵۶٫۳۸۴۴۶۰۴۲٫۴۷۸٫۵۶۵٫۴۶۸٫۴
۱۳۳۰دانشگاه علوم پزشکی زاهدان۵۸٫۷۵۳٫۴۸۴۲۲٫۷۲۱٫۴۵۳٫۴۸۴۶۲٫۳۶۷٫۷
۱۴۱۳دانشگاه علوم پزشکی اراک۵۰٫۷۵۳٫۴۸۰۸۹٫۴۰۳۰۸۶٫۷۷۰۶۹٫۹
۱۴۹۱دانشگاه علوم پزشکی شاهرود۵۲۶۰۶۰۵۸٫۷۰۶۳٫۴۷۰٫۷۷۷٫۸۷۹٫۵
۱۴۹۵دانشگاه علوم پزشکی بیرجند۵۶۶۲٫۷۸۰۴۶۰۴۲٫۴۶۷۶۲٫۳۶۹٫۴
۱۷۴۸دانشگاه علوم پزشکی بم۴۹٫۴۶۰۷۶۵۲۸۴۷٫۸۸۴۴۸٫۹۶۹٫۷

بازدیدها: 274

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *