آخرین رتبه و درصدهای قبولی رشتۀ داروسازی

کارنامه قبولی داروسازی کنکور۹۷ و ۹۸ و حداقل درصد لازم برای داروسازی سراسری در سهمیه منطقه 1

رتبه منطقه۱ در زیر گروه دو دانشگاه محل قبولی  رتبه کشورینوع دورهفارسیعربیدینیزبانزمین ریاضیزیستفیزیک شیمی
۱۷۶۵ دانشگاه علوم پزشکی زنجان ۵۷۴۶ روزانه۶۲/۷۷۲۶۶/۷۶۱۱۳۵۸/۹۷۷/۴۶۱/۲۶۸/۷
۱۱۲۵ دانشگاه علوم پزشکی مازندران – ساری ۳۵۲۸روزانه۵۹۸۲/۴۵۵۶۷/۵۰۵۴/۲۷۸/۷۳۹/۲۵۴/۸
۱۴۶۷دانشگاه علوم پزشکی اصفهان۴۶۶۰روزانه۷۱/۶۷۴/۵۷۰/۷۲۳/۶۱۹۶۰/۴۶۶۶۲/۳۴۹/۱
۱۶۴۱ دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران ۵۲۳۴پردیس خودگردان۷۹/۴۹۰۶۵/۲۴۳۱۵۶۶/۳۴۹۵۳/۱۴۸
۲۰۱۰ دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس ۶۵۶۵روزانه۵۲۶۱/۴۷۶۴۴۱۷۶۸۶۵/۴۷۱/۲۷۲/۶
۲۰۷۴ دانشگاه علوم پزشکی زابل ۶۶۱۶روزانه۵۲۶۶/۷۷۸/۷۳۲۰۷۸/۹۶۸/۷۵۰۸۱
۱۷۵۴ دانشگاه علوم پزشکی کرمان ۵۶۴۰ روزانه ۶۵۴۲/۳۳۲/۵۸۵۱۶۴/۲۶۳۷۲/۱۵۳
۱۹۰۷ دانشگاه علوم پزشکی لرستان – خرم آباد ۵۸۸۳ روزانه ۴۲/۷۵۸/۷۸۱۵۲۸۶۰۷۸/۷۶۴/۵۷۳/۶
۱۷۶۸ دانشگاه علوم پزشکی تبریز ۵۶۶۹روزانه۴۵۷۱۵۴/۳۴۱۱۹/۶۶۳۶۷۵۹/۲ ۴۷/۸
۱۹۸۲ دانشگاه علوم پزشکی تهران ۶۴۰۵ پردیس خودگردان ۶۲/۱۵۹۷۲۴۷/۶۲۵۴۲۶۳۵۷/۸۵۱/۵
۱۶۳۰ دانشگاه علوم پزشکی مشهد ۵۱۰۱روزانه۵۱۳۹/۷۷۲/۵۴۰۳۰۶۸/۳۸۵/۴۳۴۴۷/۸
۱۷۲۷ دانشگاه علوم پزشکی همدان ۵۵۴۵ روزانه ۷۵۹۱/۳۷۰۷۶۱۱۵۲/۳۶۷/۴۲۸۴۷/۵

کارنامه قبولی داروسازی کنکور۹۷ و ۹۸ و حداقل درصد لازم برای داروسازی سراسری در سهمیه منطقه ۲

رتبه منطقه۲ در زیر گروه دو دانشگاه محل قبولی  رتبه کشوری نوع دوره فارسی عربی دینی زبان زمین ریاضی زیست فیزیک شیمی
۱۷۷۹دانشگاه علوم پزشکی زنجان۳۶۰۰روزانه۷۰/۱۸۷۸۳/۴۷۱۰۵۵/۹۵۸۵۶/۲۵۹/۳
۱۸۳۵دانشگاه علوم پزشکی اردبیل۳۶۹۵روزانه۶۷/۲۷۱۶۸۴۶/۷۳۵۷/۶۷۱/۲۵۸/۳۵۸
۱۹۸۵دانشگاه علوم پزشکی همدان۳۹۷۳روزانه۵۸/۳۷۵/۵۵۹/۶۷۵/۵۳۱/۴۵۰۶۱۷۳/۵۵۱
۲۱۱۱دانشگاه علوم پزشکی یزد۴۲۶۰روزانه۷۵۷۶/۴۸۲۶۰۰۵۰۶۱/۵۲۳۶۵
۲۸۷۹دانشگاه علوم پزشکی کرمان۵۸۸۱روزانه۵۱۷۵/۵۶۴۴۵/۶۱۱/۲۵۳۷۰/۵۵۳۴۶
۳۳۹۰دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس۶۸۸۹روزانه۵۰/۵۸۴۶۱/۳۶۲۱۵۶۸/۵۶۲۴۴/۵۴۵
۲۶۷۱دانشگاه علوم پزشکی اصفهان۵۴۰۸روزانه۶۶۷۲/۵۶۵/۲۷۱۲۷/۴۵۷۵۶۳۲/۵۶۰
۲۶۵۸دانشگاه علوم پزشکی شیراز۵۳۱۲روزانه۵۷/۴۷۲۸۹/۴۵۳/۴۸۴۵/۶۷۴۶۵/۶۶۴/۸
۲۷۳۳دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه۵۵۲۹روزانه۵۲۸۴۹۲۳۴/۷۶/۷۴۳/۴۶۸/۷۷۷/۸۶۷/۷
۲۲۹۲دانشگاه علوم پزشکی تبریز۴۴۷۲روزانه۴۹/۴۵۰/۷۷۷/۴۷۸/۷۱۶۶۴/۵۷۸۶۳/۴۷۰/۶
۲۷۸۸دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه۵۶۱۳روزانه۲۲/۷ ۴۰ ۵۴/۷ ۶۴۴۰۵۸/۹۷۸/۷۶۴/۵۷۹/۱
۲۶۶۴ دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ۵۳۳۲روزانه۴۲/۷۵۸/۷۶۸۳۰/۷۱۲۶۶/۷۶۴/۷۶۴/۵ ۷۹/۱
۴۱۴۰ دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ۸۵۵۱پردیس خودگردان۶۷۶۴/۵۵۵/۴۶۲۳۵۲/۸۴۴۶۰/۴۵۹/۶
۴۵۶۸ دانشگاه علوم پزشکی مشهد۹۴۶۳ پردیس خودگردان ۵۱/۲۷۴/۶۵۵۶۳/۳ ۱۵۴۳/۴۶۶/۲۳۰/۱۵۹/۸

کارنامه قبولی داروسازی کنکور۹۷ و ۹۸ و حداقل درصد لازم برای داروسازی سراسری در سهمیه منطقه ۳

رتبه منطقه۳ در زیر گروه دو دانشگاه محل قبولی  رتبه کشوری نوع دوره فارسی عربیدینیزبانزمینریاضیزیستفیزیکشیمی

بازدیدها: 154

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *