رتبه های رشتۀ تجربی در کنکور ۱۴۰۰

نام و نام خوانوادگیسهمیهرتبه در سهمیه

رتبه های رشتۀ ریاضی در کنکور ۱۴۰۰

نام و نام خوانوادگیسهمیهرتبه در سهمیه
علیرضا حق شناسمنطقه ۱۲۲۲
امیررضا مردانیمنطقه ۳۴۳۲
علی متین پورمنطقه ۲۴۵۴
الهام نوریمنطقه ۲۱۲۰۷

رتبه های رشتۀ انسانی در کنکور ۱۴۰۰

نام و نام خوانوادگیسهمیهرتبه در سهمیه

بازدیدها: 28